கிரகம் – பகை, உச்சம், ஆட்சி

மீனம்
சூரியன் – நட்பு
சந்திரன் – சமம்
செவ்வாய் – நட்பு
புதன் – நீசம்
குரு – ஆட்சி
சுக்கிரன் – உச்சம்
சனி – சம்ம்
ராகு கேது – நட்பு
மேஷம்
சூரியன் – நட்பு
சந்திரன் – சமம்
செவ்வாய் – நட்பு
புதன் – நீசம்
குரு – ஆட்சி
சுக்கிரன் – உச்சம்
சனி – சம்ம்
ராகு கேது – நட்பு
ரிஷபம்
சூரியன் – நட்பு
சந்திரன் – சமம்
செவ்வாய் – நட்பு
புதன் – நீசம்
குரு – ஆட்சி
சுக்கிரன் – உச்சம்
சனி – சம்ம்
ராகு கேது – நட்பு
மிதுனம்
சூரியன் – நட்பு
சந்திரன் – சமம்
செவ்வாய் – நட்பு
புதன் – நீசம்
குரு – ஆட்சி
சுக்கிரன் – உச்சம்
சனி – சம்ம்
ராகு கேது – நட்பு
கும்பம்
சூரியன் – பகை
சந்திரன் – சம்ம்
செவ்வாய் – சம்ம்
புதன் – சம்ம்
குரு – சம்ம்
சுக்கிரன் –  நட்பு
சனி – ஆட்சி
ராகு-சம்ம்,  கேது – உச்சம்
ராசி மண்டலம்
உச்சம்
ஆட்சி
பகை
நீச்சம்
நட்பு
சம்ம்
கடகம்
சூரியன் – சம்ம்
சந்திரன் – ஆட்சி
செவ்வாய் –  நீசம்
புதன் – பகை
குரு – உச்சம்
சுக்கிரன் – பகை
சனி – பகை
ராகு கேது – பகை
மகரம்
சூரியன் – பகை
சந்திரன் – சம்ம்
செவ்வாய் – உச்சம்
புதன் – சம்ம்
குரு –  நீசம்
சுக்கிரன் –  நட்பு
சனி – ஆட்சி
ராகு கேது – நட்பு
சிம்ம்ம்
சூரியன் – ஆட்சி
சந்திரன் –  நட்பு
செவ்வாய் – நட்பு
புதன் –  நட்பு
குரு –  நட்பு
சுக்கிரன் –  பகை
சனி – பகை
ராகு- பகை, கேது –  நீசம்
தனுசு
சூரியன் – நட்பு
சந்திரன் – சமம்
செவ்வாய் – நட்பு
புதன் – சம்ம்
குரு – ஆட்சி
சுக்கிரன் –  நட்பு
சனி – சம்ம்
ராகு கேது – நட்பு
விருச்சிகம்
சூரியன் – நட்பு
சந்திரன் –  நீசம்
செவ்வாய் – ஆட்சி
புதன் – சம்ம்
குரு –  நட்பு
சுக்கிரன் – சம்ம்
சனி – பகை
ராகு- உச்சம், கேது – சம்ம்
துலாம்
சூரியன் –  நீசம்
சந்திரன் – சமம்
செவ்வாய் – சம்ம்
புதன் –  நட்பு
குரு – பகை
சுக்கிரன் – ஆட்சி
சனி – உச்சம்
ராகு கேது – நட்பு
கன்னி
சூரியன் – சம்ம்
சந்திரன் –  நட்பு
செவ்வாய் – பகை
புதன் – உச்சம்
குரு –  நட்பு
சுக்கிரன் –  நீசம்
சனி –  நட்பு
ராகு கேது – நட்பு
 
பார்வைகள் – தொடர்ச்சி
குரு பார்வை – தான் நிற்குமிட்த்தில் இருந்து 5, 7, 9 , 11 பார்வையாக பார்ப்பார்.
சுக்கிரன் – தான்  நிற்குமிட்த்தில் இருந்து 6 , 7 , 8 பார்வையாக பார்ப்பார்.
சனி – தான் நிற்குமிட்த்தில் இருந்து 3 , 7, 10 பார்வையாக பார்ப்பார்.
ராகு – தனக்கென்று சொந்த வீடு கிடையாது. தான் இருக்குமிட்த்திலிருந்து
            3 , 7 , 11 பார்வையாக பார்ப்பார்.
கேது – தனக்கென்று சொந்த வீடு கிடையாது. தான் இருக்குமிட்த்திலிருந்து 3 , 7 , 11 பார்வையாக பார்ப்பார்.
Advertisements

2 thoughts on “கிரகம் – பகை, உச்சம், ஆட்சி

  1. கிரகம் – பகை, உச்சம், ஆட்சி…ஜோதிட பிரியர்களுக்கு ஏற்ற பதிவு..!

  2. நீண்ட நாட்களுக்குப் பின் இனிய தோழரின் கருத்துரை! நன்றி சகோ!

Comments are closed.